HER KAN MAN LÆSE SOC .DEM FRALÆGGELSE AF ANSVAR I THYSAGERNE

Hej Derfor skal man ikke stemme på Socialdemokratiet.

Det de siger her er jo at børnene i Thy skal sejle deres egen sø,man skal ikke regne med at regeringen vil hjælpe dem .

Jeg har nu modtaget den mail som Justitsministeriet sender ud angående Thysagerne. Den standardmail som mange andre åbenbart også har fået. Det man kan få ud af den er at Justitsministeriet jo ganske rigtigt ikke vil foretage sig noget så politiet heroppe får fripas til stadig at beskytte pædofile

Kære Heidi

Tak for din henvendelse af 19. april 2022 til Justitsministeriet.

Justitsministeriet kan oplyse, at det følger af retsplejelovens § 742, at anmeldelse om formodede strafbare forhold skal indgives til politiet. Politiet iværksætter efterforskning, når der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået.

Hvis du ønsker at anmelde en sag til politiet, kan du få nærmere vejledning om anmeldelse af strafbare forhold på politiets hjemmeside www.politi.dk, hvor du også kan finde oplysninger om din lokale politikreds. Du kan også henvende dig telefonisk til politiet på telefonnummer 114.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at klager over politiets afgørelse vedrørende strafforfølgning – eksempelvis om at afvise en indgivet anmeldelse – behandles af den regionale statsadvokat, som enten er Statsadvokaten i Viborg eller Statsadvokaten i København.

På anklagemyndighedens hjemmeside finder du oplysninger om, hvilke sager der behandles af henholdsvis Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten i København. Her finder du også statsadvokaternes kontaktoplysninger. Du finder oplysningerne her: https://anklagemyndigheden.dk/da/vores-organisation.

Statsadvokatens afgørelse kan ikke påklages til Rigsadvokaten eller Justits-

ministeriet.

Heidi

Sendt pr. e-mail: heijen5761@gmail.com

Dato: 10. maj 2022

Kontor: Borgerenheden

Sagsbeh: Suada Gurban Gyzy Va-

kabova Öztürk

Sagsnr.: 2022-0094-12688

Dok.: 24332312

Justitsministeriet kan herudover oplyse, at ministeriet ikke kan gribe ind i eller ændre afgørelser, der er truffet af domstolene, og at Justitsministeriet af principielle årsager ikke udtaler sig om sager, der er under behandling ved domstolene. Det understreger domstolenes selvstændige stilling og uafhængighed.

Indsigelser mod afgørelser truffet af domstolene må fremsættes i overensstemmelse med retsplejelovens regler om anke og kære. Du finder nærmere vejledning om mulighederne for at anke og kære afgørelser truffet af domstolene på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Du finder oplysningerne

Justitsministeriet foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af din

henvendelse.

Med venlig hilsen

Anne Mette Matthiesen

Del siden